Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Usług świadczonych przez studio kulinarne BOOK&COOK prowadzone przez PAYA EVENTS PAULINA KOWALSKA-PRASAŁ, UL.BUDY 5A, 91-610 ŁÓDŹ, NIP 728-230-23-35 zwane dalej Organizatorem.
 2. Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych Pauliny Kowalskiej - Prasał prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi (91-610), ul. Budy 5A, 91-610 Łódź, NIP: 7282302335, Regon: 100200954, która jest administratorem jego danych.  Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Paulina Kowalska - Prasał prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi (91-610), ul. Budy 5A, 91-610 Łódź, NIP: 7282302335, Regon: 100200954. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Podane dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:
  • - wykonania umowy sprzedaży usług oferowanych przez Paulinę Kowalską - Prasał prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  • - marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Pauliny Kowalskiej - Prasał prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  • - finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  • - obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Pauliny Kowalskiej - Prasał prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  • - prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Pauliny Kowalskiej - Prasał prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi, przez okres 3 lat od zakończenia umowy; 
  W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:
  • - dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,
  • - podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  • - operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • - operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  • - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  W związku z przetwarzaniem przez przedsiębiorstwo Pauliny Kowalskiej - Prasał prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • - dostępu do danych;
  • - żądania sprostowania danych;
  • - wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • - do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • - do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
  • - do przenoszenia danych osobowych.
  Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
  W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Pauliny Kowalskiej - Prasał prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paya Events Paulina Kowalska-Prasał z siedzibą w Łodzi (91-610) ul. Budy 5A, lub wysyłając maila na adres: biuro@paya.pl
 3. Studio kulinarne BOOK&BOOK organizuje warsztaty kulinarne dla osób dorosłych oraz dla dzieci. Warsztaty dla dzieci są oznaczone w specjalny sposób. Organizator każdorazowo określa wiek dzieci, które mogą wziąć udział w warsztatach. Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. Pozostałe warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych. W warsztatach dla osób dorosłych, samodzielnie mogą brać udział dzieci od 15 lat.
 4. Organizowane warsztaty są kursami zawodowymi, mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.
 5. Uczestnik może wziąć udział w warsztatach po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 6. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 7. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników oraz różny poziom skomplikowania potraw, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
 8. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 9. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie danego warsztatu, kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ”, wypełnienie formularza na stronie internetowej www.bookandcook.com.pl oraz wniesienie opłaty w wysokości podanej na stronie internetowej.
 10. Uczestnik ma możliwość zakupu vouchera upominkowego, dostępnego w zakładce www.bookandcook.com.pl/kup-voucher. Voucher dostarczany jest w formie elektronicznej w ciągu 24 godzin od zarejestrowania wpłaty. Jeśli zakup dokonywany jest w piątek, voucher zostanie przesłany w poniedziałek. W szczególnych przypadkach czas oczekiwania na voucher może się wydłużyć.
 11. Dostępne są vouchery o czterech nominałach: 200zł, 290zł oraz 340 zł, które mogą być wykorzystane na dowolne warsztaty oferowane na stronie www.bookandcook.com.pl, pod warunkiem ich dostępności. Vouchery mogą być wykorzystane na warsztaty, których cena nie przekracza wartości vouchera. W przypadku warsztatów droższych, niż wartość vouchera, możliwe jest dokonanie przez Uczestnika dopłaty do wartości warsztatów. W przypadku warsztatów tańszych – Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy między ceną warsztatów, a kosztem vouchera. Każdy voucher może być wykorzystany jeden raz.
 12. Voucher jest ważny rok od daty zakupu. Voucher niewykorzystany w terminie jego ważności nie może być wykorzystany - traci ważność. Termin realizacji vouchera jest równoważny z terminem uczestnictwa w warsztatach kulinarnych.
 13. Aby wziąć udział w warsztatach (pod warunkiem ich dostępności), posiadacz vouchera proszony jest o dokonanie rezerwacji poprzez przesłanie na adres studio@bookandcook.com.pl nr vouchera i daty zakupu. Zapis na warsztaty zostaje potwierdzony mailowo przez Organizatora. Posiadacz vouchera proszony jest o odwołanie uczestnictwa w warsztatach na m.in. 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem (np. jeśli warsztaty zaplanowane są na niedzielę, ostateczny termin na ich odwołanie to poniedziałek). W przypadku braku odwołania udziału w podanym terminie – voucher zostaje uznany, jako wykorzystany.
 14. Voucher może zostać przekazany osobie trzeciej. O fakcie odstąpienia vouchera należy poinformować Organizatora, wysyłając na adres studio@bookandcook.com.pl informację zawierającą nr vouchera oraz imię i nazwisko nowego posiadacza vouchera. Za przekazanie vouchera osobie trzeciej oraz poinformowanie jej o warunkach uczestnictwa w warsztatach określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba przekazująca voucher.
 15. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem platformy Pay U Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP 7792308495, numer Regon 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 pln wpłaconym w całości.
 16. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty informacją mailową przez Organizatora oraz o przyjęciu płatności przez PayU.
 17. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platformy PayU.
 18. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.bookandcook.com.pl
 19. Ceny podane na stronie są cenami całkowitymi – Organizator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych.
 20. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
 21. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje: - zajęcia grupowe z prowadzącym, wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach, korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach, wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów, udostepnienie fartucha kuchennego na czas zajęć, wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).
 22. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych. Opłata musi zostać wniesiona co najmniej na 3 dni przed datą wybranych warsztatów.
 23. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zarezerwowanych wcześniej warsztatów najpóźniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem(np. jeśli warsztaty zaplanowane są na niedzielę, ostateczny termin na ich odwołanie to poniedziałek). W przypadku późniejszej rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przed upływem wskazanego powyżej terminu, Organizator dokonuje zwrotu wniesionej opłaty w terminie 7 dni roboczych od poinformowania przez uczestnika o rezygnacji.
 24. Po zakupie vouchera Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy przed upływem 14 dni roboczych, pod warunkiem, że voucher nie został jeszcze wykorzystany. W takim wypadku kod aktywujący voucher zostaje anulowany, zaś Organizator dokonuje zwrotu poniesionej przez Uczestnika opłaty w terminie 7 dni roboczych.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bądź zmiany ich godziny bez podana powodu. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 26. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach Uczestnik może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą telefoniczną lub e-mailową, na adres studio@bookandcook.com.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo wskazanej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 27. Wszelkie pytania dotyczące warsztatów, ich przebiegu i reklamacji prosimy o kierowanie pod adres e-mail: studio@bookandcook.com.pl. Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzenia na nie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych.
 28. Uczestnik przychodzi na warsztaty zdrowy i zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny oraz stosuje się do innych zasad w zakresie bezpieczeństwa wskazanych przez Organizatora.
 29. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych, których jest świadom, oraz o uczuleniach i innych przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział.
 30. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
 33. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.